تبلیغات
رجعت
10:55 ق.ظ
79
بـه انـسـآن بـودنـت شـک کـن اگــر...

بـه انـسـآن بـودنـت شـک کـن اگـر مـسـتـضـعـفـی دیـدی
ولـی از نـــآن امــروزت بـه او چـــیـزی نـبـخـشـیـدی

بـه انـسـآن بـودنـت شـک کـن اگـر چـآدر بـه سـر دآری
ولـی از زیـر آن چــآدر بـه یــک دیــوآنــه خـنـدیـدی

بـه
بـودنـت شـک کـن اگـر قـآری قـرآنـی
ولـی در درک آیــآتـش دچــآر شــک و تــردیـدی

بـه انـسـآن بـودنـت شـک کـن اگـر گـفـتـی خــدآ تـرسـی
ولـی از تــرس امـوآلـت تـمــآم شــب نـخـوآبــیــدی

بـه انـسـآن بـودنـت شـک کـن اگـر هـر سـآلـه در حـجـی
ولـی از حـآل هـمـنـوعـت ســوآلـی هــم نـپـرسـیـدی


بـه انـسـآن بـودنـت شـک کـن اگــر مـــرگ مــرآ دیــدی
ولـی قـدر سـری ســوزن ز جــآی خـود نـجـنـبـیــدی

,
طبقه بندی: یاران مهدوی، فلسطین،
برچسب ها: بـه انـسـآن بـودنـت شـک کـن اگــر...،