• ندای آسمانی-کسوف نیمه رمضان-فرود آمدن ترک در جزیره و عراق
 • فرود آمدن روم در فلسطین( اسراییل)-اختلافات در روی زمین-خرابی مسجدجامع شام
 • جمع شدن سه پرچم در شام-گرفتن پنج شهر شام توسط سفیانی
 • لشکرسفیانی در کوفه وبصره و مدینه -خروج سید حسنی -کشته شدن نفس زکیه در کوفه
 • روآوردن پرچم های سیاه از خراسان (داعش از افغانستان)-ظهور مغربی ها در مصر
 • مالک شدن مغربی ها شامات را - ورود لشکری از مغرب-شکافته شدن فرات
 • وقوع زلزله در بغداد-فتح عراق توسط ترک-ساخته شدن فرودگاهها و پایگاهها
 • در شهرها
 • ظاهرشدن دودتیره بالای سرها(الودگی هوا)-سوار شدن زن ها بر چرخ ها-حکومت کردن
 • زن ها
 • پوشیدن لباس بدن نما زن ها را-گیسوان کوهان مانند زن ها-مجلس و سخنرانی نوسط زنان
 • تجارت زنان-خراب شدن ری-جنگ ارمنیه و آذربایجان-اختلاف عجم وعرب
 • شریک شدن زنان در تجارت با مردان-تمکین نکردن زنان به مردان
 • اختلاف چین وسند یا هند-ظاهرشدن سرخی در آسمان که در ان عمود هایی از نقره مانند باشد(موشک)
 • بلند شدن هفتاد پرچم ازممالک مختلف وجنگ شدید(جنگ جهانی)
 • فرستادن سفیانی صدوسی هزار نفر به طرف کوفه(جنگ عراق)
 • مالک شدن کفار پنج نهر را دجله و فرات و جیحون وسیحون و نیل
 • ریاست کودکان (ناز و نعمت)
 • خراب شدن مسجد کوفه-آتش فتنه در حجاز-جاری شدن آب در نجف 
 • وارد شدن بی قنطورا در شام وفتنه و خونریزی-وقوع جنگ شدید در حلب
 • توجه بلاها به نواحی لبنان-توجه لشکریان شیطان به شهرهای کنعان(یهود)
 • قحطی در مصر و کم شدن آب نیل-صیحه زدن ناقوس در ممالک اسلامی
 • مضطرب شدن عراق -حمله کردن عرب بر عجم و رو آوردن ایشان به اهواز(جنگ ایران وعراق)
 • موت پی در پی فقها-ضایع کردن نمازها-پیروی کردن شهوت ها
 • زیاد شدن خیانت ها-  پیروی کردن شهوت ها-رواج شرب مشروبات-دشنام
 • اولاد به والدین-متروک ماندن مساجد-زیادشدن گناه و کم شدن خیر-
 • برداشته شدن برکت ازسال .ماه و روز-حلال دانستن زنا وگفتگوهای
 • نامشروع-بدگویی وننگ بستن به علما-خونریزی به ناحق به یکدیگر-
 • رشوه گرفتن قضات در حکم-مستولی زن بر شوهرخود-ظاهرشدن بدعت ها
 • قتل و غارت وخونریزی در سند وهند-وقایه شدید در بحرین -مقاتله مسلمین با
 • یهود-کثرت خطبا منابر-کم شدن علما حقیقی
 • خراب شدن جزیره از ترک-خراب شدن ترک از صاعقه-خراب شدن سند از هند
 • خراب شدن هند از چین-خراب شدن چین از رمل-خراب شدن حبشه از زلزله
 • خراب شدن مصر از نیل خشک شده-خراب شدن مکه از حبشه
 • خراب شدن مدینه از سیل-خراب شدن یمن از ملخ
 • خراب شدن بغداد از سفیانی-ممنوع شدن حج تا سه سال
 • کهنه شدن قران-اکتفا مردبه مرد و زن به زن در فجور
 • شبیه شدن مردان به زنان .زنان به مردان-مومن تحقبر شود
 • شنیدن قران به گوش سنگین شود-نکاح کردن با بهائم-کسب حرام
 • حج برای غیرخدا-فرزندان عاق والدین شوند-فراموشی امربه معروف ونهی ازمنکر
 • قبورائمه به گلوله خراب شود-چاپ روزنامه های مختلف-طلاق زیاد شود.....
 •  منبع:نوائب الدهور فی علائم الظهورneshaneyass.persianblog.ir